St Michael's Church, Llanfihangel-ar-arth in stained glassGwaith Adeiladu Newydd ac Atgyweirio

Yn mis Gorffennaf 2015, daeth ein pensaer Mr David Arnold ataf, á dywedodd ei fod yn credu y byddem yn gymwys am Grant Dreftadaeth y Loteri. Mae Eglwys Sant Mihangel yn adeiladad Gradd II* a oedd angen atgyweiriadau i'r wal orllewinol ac i'r to. Roedd yn llaith (damp) iawn ac eisiau ei atgyweirio. Felly, dechreuais y prosiect. Roedd gweinyddwyr Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn garedig iawn a rhoddwyd grant o £116,000 i ni. Gyda'r arian, rydym wedi gwneud nifer o bethau.

Rydym wedi cael atgyweiriadau mawr i'w wneud i wal orllewinol yr eglwys. Mae wedi cael ei ail-rendro a'i beintio. Mae to yr eglwys wedi'u hatgyweirio ac mae draen Ffrengig wedi'i osod o amgylch yr adeilad. Mae hyn wedi gwella'r broblem llaith (damprwydd). 

Pan cafodd y render ei dynnu i ffwrdd o'r waliau, cafodd hen agoriad drws ei ddarganfod yn y wal Gorllewinol. Mae yn anfodus wedi cael ei orchuddio eto gyda'r gwaith rendro newydd, ond os edrychwch yn fanwl tu allan i'r wall fe fyddwch dal i fod yn medru gweld gweddillion yr hen agoriad i'r drws. 

blocked up doorway in the South Wall.

Ond rydym bellach wedi darganfod nad yw'r gloch yn ddiogel i'w chanu felly (rwy'n anelu at gael ei ail-hongian.)
 
Roeddem yn mynd i symud y ddwy henebion, sydd wedi'u lleoli yn y festri ar hyd y wal ddwyreiniol, ond oherwydd faint o amser yr oedd ei angen i gynllunio, fe benderfynon ni wneud hyn nes ymlaen.

Rydym hefyd wedi rhoi cegin a thoiled tu fewn y festri. Gan nad oes neuadd i'r eglwys, teimlwyd bod angen hyn.
 

Treftadaeth

Teimlwyd pan fyddai ymwelwyr yn dod i'r eglwys, y byddai angen cymorth arnynt i ddysgu mwy am eu treftadaeth ysbrydol a hanesyddol. Gyda hyn mewn golwg, ysgrifennwyd dwy daflen hanesyddol. Mae un ar gyfer oedolion a'r llall ar gyfer plant. Ysgrifennwyd llyfryn hanesyddol hirach hefyd y gall pobl ei brynu am swm bach. Mae'r taflenni byr hefyd ar gael ar y wefan i bobl eu lawrlwytho.